One Shenzhen Bay

One Shenzhen Bay

Shenzhen, China